தமிழர்களே உங்கள் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்துங்கள் பிரித்தானியாவில் சென்செக்ஸ் என்பது எவ்வளவு முக்கியம் ?

தமிழர்களே உங்கள் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்துங்கள் பிரித்தானியாவில் சென்செக்ஸ் என்பது எவ்வளவு முக்கியம் ?