குரங்கு போல ஏறி மிதிக்கும் சிங்கள பொலிஸ்- மனித உரிமை எந்த அளவு இருக்கிறது என்று பாருங்கள் !

ஏறி மிதிக்கும் சிங்கள பொலிஸ்- மனித உரிமை எந்த அளவு இருக்கிறது என்று பாருங்கள் ! வீடியோ கீழே இணைப்பு