இந்த படம் தான் சக்கை போடு போடுகிறது : ஆக்சிஜன் இல்லை… தாய் மடிந்து விடும் காட்சி

இந்தியாவின் இன்றைய நிலையை, இந்த ஒரு புகைப்படம் மட்டும் தெளிவாக காட்டி விடுகிறது. யார் எவர் பகிர்ந்தார் என்று தெரியவில்லை. ஆனால் அனைத்து சமூக வலையத்தளங்களிலும் இது தற்போது பகிரப்பட்டு வருகிறது.

Contact Us