இதை தான் லூசு என்பார்கள்: கலப்பில்லாத லூசு கோட்டபாய 6ல் இருந்து 2 கழிந்தால் 3ம்….. பாருங்கள்

ஆறிலிருந்து இரண்டயை கழித்தால் விடை என்ன ? 3 என்று மொக்கு மாதிரி பதில் சொன்ன கோட்ட- வீடியோ..

Contact Us